Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 mei 2010

25 mei 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 mei 2010 was de netto daling van EUR 2 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van het verhandelen van gouden munten door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 6,8 miljard naar EUR 173,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Op 20 mei 2010 verviel een transactie van USD 9,2 miljard, met een looptijd van 8 dagen. Op dezelfde dag werd een transactie van USD 1 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze transactie werd uitgevoerd door het Eurosysteem in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) die de Europese Centrale Bank heeft opgezet met het Federal Reserve System.

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 mei 2010 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD  9,2 miljard
84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD  1 miljard

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,3 miljard naar EUR 307,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 804,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,1 miljard naar EUR 118,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 39,3 miljard naar EUR 541,7 miljard. Op woensdag 19 mei 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 99,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 104,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag werden voor een bedrag van EUR 16,5 miljard deposito’s met een looptijd van één week opgehaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 253,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 225,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 11,1 miljard naar EUR 79,8 miljard ten gevolge van verrekende aankopen ten bedrage van EUR 10,4 miljard in het kader van het Securities Markets Programme en van EUR 0,7 miljard in het kader van het programma voor aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 55,6 miljard naar EUR 246,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.696 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 211.749 −3.212
2.1 Vorderingen op het IMF 69.602 −58
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.147 −3.154
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.798 −5.376
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.267 2.821
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.267 2.821
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 811.688 5.026
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 104.752 5.182
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 706.881 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 13 −154
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 42 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 39.861 3.173
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 387.114 9.803
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 79.797 11.105
7.2 Overige waardepapieren 307.317 −1.302
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.582 5
9 Overige activa 248.214 −5.213
Totaal activa 2.069.968 7.025
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 804.587 −453
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 516.213 −11.199
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 246.239 −55.562
2.2 Depositofaciliteit 253.469 27.863
2.3 Termijndeposito's 16.500 16.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 390 −182
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 126.471 9.233
5.1 Overheid 118.268 9.104
5.2 Overige verplichtingen 8.202 129
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 59.248 13.685
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.383 −1.063
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.619 −765
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.619 −765
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 169.162 −2.230
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 76.657 0
Totaal passiva 2.069.968 7.025