Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 21. maijā

2010. gada 25. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 21. maijā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) tīrais samazinājums bija 2 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām veicot darījumus ar zelta monētām.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 6.8 mljrd. euro (līdz 173.5 mljrd. euro; sk. tālāk).

Likviditāti palielinošie darījumi ASV dolāros

2010. gada 20. maijā operācijai 9.2 mljrd. ASV dolāru apmērā ar termiņu 8 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Tajā pašā dienā tika noslēgta operācija 1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar termiņu 84 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju), kuru Eiropas Centrālā banka (ECB) noslēgusi ar Federālo rezervju sistēmu.

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 20. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 9.2 mljrd. ASV dolāru
Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 1 mljrd. ASV dolāru

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 307.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 804.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.1 mljrd. euro (līdz 118.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 39.3 mljrd. euro (līdz 541.7 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 19. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 99.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 104.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā tika piesaistīti noguldījumi 16.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 253.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 225.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 11.1 mljrd. euro (līdz 79.8 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 10.4 mljrd. euro un 0.7 mljrd. euro apjomā) rezultātā.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 55.6 mljrd. euro (līdz 246.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,696 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 211,749 −3,212
2.1 SVF debitoru parādi 69,602 −58
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,147 −3,154
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,798 −5,376
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,267 2,821
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,267 2,821
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 811,688 5,026
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 104,752 5,182
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 706,881 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 13 −154
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 42 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 39,861 3,173
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 387,114 9,803
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 79,797 11,105
7.2 Pārējie vērtspapīri 307,317 −1,302
8 Valdības parāds euro 35,582 5
9 Pārējie aktīvi 248,214 −5,213
Kopā aktīvi 2,069,968 7,025
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 804,587 −453
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 516,213 −11,199
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 246,239 −55,562
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 253,469 27,863
2.3 Termiņnoguldījumi 16,500 16,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 390 −182
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 126,471 9,233
5.1 Saistības pret valdību 118,268 9,104
5.2 Pārējās saistības 8,202 129
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 59,248 13,685
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,383 −1,063
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,619 −765
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,619 −765
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 169,162 −2,230
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 76,657 0
Kopā pasīvi 2,069,968 7,025