Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 април 2010 г

8 април 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 19,8 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 април 2010 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 9,6 млрд. евро до 170,9 млрд. евро. То се дължи на тримесечните корекции вследствие на преоценки, както и на транзакциите с клиенти и портфейлните транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 300,8 млрд. евро, предимно в резултат от транзакции. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 10,4 млрд. евро до 801,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,1 млрд. евро до 118,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14,1 млрд. евро до 497,4 млрд. евро. На 31 март 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 81 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 78,3 млрд. евро. На 1 април 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2,6 млрд. евро и матуритет три месеца и беше извършено плащането по нова на стойност 2 млрд. евро, както и по дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 17,9 млрд. евро с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 242,7 млрд. евро (при 213,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,9 млрд. евро до 44,4 млрд. евро през седмицата, която приключва на 2 април 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 20,7 млрд. евро до 179,2 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката за всяка статия от баланса към 2 април 2010 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 823,132 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,3479 за 1 евро

Японска йена ― 125,93 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1265 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 286 699 0 19 779
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 210 554 1 796 10 168
2.1 Вземания от МВФ 66 497 −42 2 189
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 058 1 838 7 978
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 261 −955 1 755
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 551 1 835 58
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 551 1 835 58
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 740 025 14 615 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 78 266 −2 796 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 661 651 17 336 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 69 68 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 39 7 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 742 −413 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 345 203 2 133 134
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 44 429 927 −46
7.2 Други ценни книжа 300 774 1 205 181
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 122 0 −25
9 Други активи 250 391 −6 092 2 863
Общо активи 1 942 548 12 918 34 733
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 801 712 10 372 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 421 837 8 000 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 179 171 −20 728 0
2.2 Депозитно улеснение 242 659 28 724 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 4 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 670 −104 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 126 333 −1 914 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 118 150 −2 063 0
5.2 Други задължения 8 183 149 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 37 197 −429 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 381 −325 74
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 546 769 868
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 546 769 868
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0 1 784
10 Други задължения 160 193 −3 457 3 014
11 Сметки за преоценка 249 205 0 28 992
12 Капитал и резерви 76 440 7 0
Общо пасиви 1 942 548 12 918 34 733

Данни за контакт за медиите