Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. aprílu 2010

8. apríla 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. apríla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 19,8 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia, ako aj klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému zvýšila o 9,6 mld. EUR na 170,9 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa najmä v dôsledku transakcií zvýšil o 1,4 mld. EUR na 300,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 10,4 mld. EUR na 801,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,1 mld. EUR na 118,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 14,1 mld. EUR na 497,4 mld. EUR. V stredu 31. marca 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 81 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 78,3 mld. EUR. Vo štvrtok 1. apríla 2010 bola splatná trojmesačná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 2,6 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 2 mld. EUR, a rovnako bola splatná aj šesťmesačná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 17,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 242,7 mld. EUR (v porovnaní s 213,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 2. apríla 2010 zvýšil o 0,9 mld. EUR na 44,4 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 20,7 mld. EUR na 179,2 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 2. aprílu 2010 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 823,132 EUR za uncu čistého zlata

1,3479 USD/EUR

125,93 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1265 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 699 0 19 779
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 210 554 1 796 10 168
2.1 Pohľadávky voči MMF 66 497 −42 2 189
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 058 1 838 7 978
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 261 −955 1 755
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 551 1 835 58
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 551 1 835 58
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 740 025 14 615 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 78 266 −2 796 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 661 651 17 336 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 69 68 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 39 7 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 742 −413 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 345 203 2 133 134
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 44 429 927 −46
7.2 Ostatné cenné papiere 300 774 1 205 181
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 122 0 −25
9 Ostatné aktíva 250 391 −6 092 2 863
Úhrn aktív 1 942 548 12 918 34 733
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 801 712 10 372 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 421 837 8 000 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 179 171 −20 728 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 242 659 28 724 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 4 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 670 −104 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 126 333 −1 914 0
5.1 Verejná správa 118 150 −2 063 0
5.2 Ostatné záväzky 8 183 149 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 37 197 −429 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 381 −325 74
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 546 769 868
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 546 769 868
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0 1 784
10 Ostatné pasíva 160 193 −3 457 3 014
11 Účty precenenia 249 205 0 28 992
12 Kapitál a rezervy 76 440 7 0
Úhrn pasív 1 942 548 12 918 34 733

Kontakt pre médiá