Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 2. aprīlī

2010. gada 8. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 2. aprīlī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 19.8 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 9.6 mljrd. euro (līdz 170.9 mljrd. euro). Tas skaidrojams ar ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijām, kā arī Eurosistēmas centrālo banku veiktajiem klientu un portfeļu darījumiem.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms galvenokārt darījumu rezultātā pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 300.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 10.4 mljrd. euro (līdz 801.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 118.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.1 mljrd. euro (līdz 497.4 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 31. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 81 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 78.3 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 1. aprīlī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2 mljrd. euro apmērā, kā arī tika noslēgta ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 17.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 242.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 213.9 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 2. aprīlī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 44.4 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.7 mljrd. euro (līdz 179.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2010. gada 2. aprīlī uzrādīta atsevišķā ailē " Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pārvērtēšanas rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 823.132 EUR par Trojas unci

1.3479 USD par 1 EUR

125.93 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1265 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,699 0 19,779
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 210,554 1,796 10,168
2.1 SVF debitoru parādi 66,497 −42 2,189
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,058 1,838 7,978
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,261 −955 1,755
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,551 1,835 58
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,551 1,835 58
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 740,025 14,615 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 78,266 −2,796 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 661,651 17,336 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 69 68 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 39 7 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,742 −413 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 345,203 2,133 134
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 44,429 927 −46
7.2 Pārējie vērtspapīri 300,774 1,205 181
8 Valdības parāds euro 36,122 0 −25
9 Pārējie aktīvi 250,391 −6,092 2,863
Kopā aktīvi 1,942,548 12,918 34,733
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 801,712 10,372 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 421,837 8,000 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 179,171 −20,728 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 242,659 28,724 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 4 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 670 −104 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 126,333 −1,914 0
5.1 Saistības pret valdību 118,150 −2,063 0
5.2 Pārējās saistības 8,183 149 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 37,197 −429 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,381 −325 74
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,546 769 868
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,546 769 868
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0 1,784
10 Pārējās saistības 160,193 −3,457 3,014
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0 28,992
12 Kapitāls un rezerves 76,440 7 0
Kopā pasīvi 1,942,548 12,918 34,733

Kontaktinformācija presei