Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 kwietnia 2010 r.

8 kwietnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2 kwietnia 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 19,8 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 9,6 mld euro do poziomu 170,9 mld euro. Wzrost ten wynikał z kwartalnej aktualizacji wyceny oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 300,8 mld euro, głównie w wyniku zawartych transakcji. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 10,4 mld euro do poziomu 801,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,1 mld euro do poziomu 118,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,1 mld euro do poziomu 497,4 mld euro. W środę 31 marca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 81 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 78,3 mld euro. W czwartek 1 kwietnia 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej z trzymiesięcznym terminem zapadalności w kwocie 2,6 mld euro i nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2 mld euro, a także przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej z terminem sześciomiesięcznym, w kwocie 17,9 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 242,7 mld euro (wobec 213,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 2 kwietnia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 44,4 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 20,7 mld euro do poziomu 179,2 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 2 kwietnia 2010 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 823,132 EUR za 1 uncję czystego złota

USD: 1,3479 za 1 EUR

JPY: 125,93 za 1 EUR

SDR (MFW): 1,1265 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 286.699 0 19.779
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 210.554 1.796 10.168
2.1 Należności od MFW 66.497 −42 2.189
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.058 1.838 7.978
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.261 −955 1.755
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.551 1.835 58
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.551 1.835 58
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 740.025 14.615 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 78.266 −2.796 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 661.651 17.336 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 69 68 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 39 7 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.742 −413 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 345.203 2.133 134
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 44.429 927 −46
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 300.774 1.205 181
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.122 0 −25
9 Pozostałe aktywa 250.391 −6.092 2.863
Aktywa razem 1.942.548 12.918 34.733
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 801.712 10.372 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 421.837 8.000 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 179.171 −20.728 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 242.659 28.724 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 4 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 670 −104 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 126.333 −1.914 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 118.150 −2.063 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.183 149 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 37.197 −429 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.381 −325 74
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.546 769 868
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.546 769 868
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0 1.784
10 Pozostałe pasywa 160.193 −3.457 3.014
11 Różnice z wyceny 249.205 0 28.992
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.440 7 0
Pasywa razem 1.942.548 12.918 34.733

Kontakt z mediami