Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. aprill 2010

8. aprill 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. aprillil 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 19,8 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 9,6 miljardi euro võrra 170,9 miljardi euroni. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes peamiselt tehingute tulemusel 1,4 miljardi euro võrra 300,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 10,4 miljardi euro võrra 801,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,1 miljardi euro võrra 118,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,1 miljardi euro võrra 497,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 31. märtsil 2010 möödus 81 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 78,3 miljardit eurot. Neljapäeval, 1. aprillil 2010 möödus 2,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2 miljardit eurot. Lisaks teostati veel üks pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon väärtusega 17,9 miljardit eurot ja tähtajaga kuus kuud.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 242,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 213,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

2. aprillil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,9 miljardi euro võrra 44,4 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 20,7 miljardi euro võrra 179,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2010. aasta 2. aprilli seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 823,132 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,3479

EUR/JPY: 125,93

SDRid: 1,1265 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 699 0 19 779
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 210 554 1 796 10 168
2.1 Nõuded RVFle 66 497 −42 2 189
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 058 1 838 7 978
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 29 261 −955 1 755
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 551 1 835 58
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 551 1 835 58
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 740 025 14 615 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 78 266 −2 796 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 661 651 17 336 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 69 68 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 39 7 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 742 −413 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 345 203 2 133 134
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 44 429 927 −46
7.2 Muud väärtpaberid 300 774 1 205 181
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 122 0 −25
9 Muud varad 250 391 −6 092 2 863
Varad kokku 1 942 548 12 918 34 733
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 801 712 10 372 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 421 837 8 000 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 179 171 −20 728 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 242 659 28 724 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 4 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 670 −104 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 126 333 −1 914 0
5.1 Valitsussektor 118 150 −2 063 0
5.2 Muud kohustused 8 183 149 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 37 197 −429 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 381 −325 74
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 546 769 868
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 546 769 868
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0 1 784
10 Muud kohustused 160 193 −3 457 3 014
11 Ümberhindluskontod 249 205 0 28 992
12 Kapital ja reservid 76 440 7 0
Kohustused kokku 1 942 548 12 918 34 733

Kontaktandmed