Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. aprila 2010

8. april 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. aprila 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 19,8 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 9,6 milijarde EUR na 170,9 milijarde EUR. To je rezultat četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev ter transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih izvedle centralne banke Eurosistema.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,4 milijarde EUR na 300,8 milijarde EUR, in sicer predvsem zaradi transakcij. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 10,4 milijarde EUR na 801,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,1 milijarde EUR na 118,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,1 milijarde EUR na 497,4 milijarde EUR. V sredo, 31. marca 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 81 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 78,3 milijard EUR. V četrtek, 1. aprila 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2,6 milijarde EUR in z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 2 milijardi EUR, prav tako je bila poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 17,9 milijarde EUR in z zapadlostjo šest mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 242,7 milijarde EUR (v primerjavi z 213,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 2. aprila 2010, povečala za 0,9 milijarde EUR na 44,4 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 20,7 milijarde EUR na 179,2 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 2. aprila 2010 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 823,132 EUR za unčo

USD: 1,3479 za EUR

JPY: 125,93 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1265 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.699 0 19.779
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 210.554 1.796 10.168
2.1 Terjatve do MDS 66.497 −42 2.189
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.058 1.838 7.978
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.261 −955 1.755
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.551 1.835 58
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.551 1.835 58
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 740.025 14.615 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 78.266 −2.796 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 661.651 17.336 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 69 68 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 39 7 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.742 −413 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 345.203 2.133 134
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 44.429 927 −46
7.2 Drugi vrednostni papirji 300.774 1.205 181
8 Dolg širše države v EUR 36.122 0 −25
9 Druga sredstva 250.391 −6.092 2.863
Skupaj sredstva 1.942.548 12.918 34.733
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 801.712 10.372 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 421.837 8.000 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 179.171 −20.728 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 242.659 28.724 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 4 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 670 −104 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 126.333 −1.914 0
5.1 Širša država 118.150 −2.063 0
5.2 Druge obveznosti 8.183 149 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 37.197 −429 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.381 −325 74
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.546 769 868
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.546 769 868
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0 1.784
10 Druge obveznosti 160.193 −3.457 3.014
11 Računi prevrednotenja 249.205 0 28.992
12 Kapital in rezerve 76.440 7 0
Skupaj obveznosti 1.942.548 12.918 34.733

Stiki za medije