Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 april 2010

8 april 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 april 2010 was de stijging van EUR 19,8 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 9,6 miljard naar EUR 170,9 miljard. Dit was het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen en van door de centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 300,8 miljard, voornamelijk als gevolg van transacties. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 10,4 miljard naar EUR 801,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,1 miljard naar EUR 118,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,1 miljard naar EUR 497,4 miljard. Op woensdag 31 maart 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 81 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 78,3 miljard verrekend. Op donderdag 1 april 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2,6 miljard met een looptijd van drie maanden en werd een nieuwe transactie van EUR 2 miljard verrekend, evenals een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 17,9 miljard met een looptijd van zes maanden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 242,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 213,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 2 april 2010 met EUR 0,9 miljard naar EUR 44,4 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 20,7 miljard naar EUR 179,2 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 2 april 2010 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen.” De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 823,132 per fine ounce

USD: 1,3479 per EUR

JPY: 125,93 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1265 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 286.699 0 19.779
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 210.554 1.796 10.168
2.1 Vorderingen op het IMF 66.497 −42 2.189
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.058 1.838 7.978
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.261 −955 1.755
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.551 1.835 58
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.551 1.835 58
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 740.025 14.615 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 78.266 −2.796 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 661.651 17.336 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 69 68 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 39 7 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.742 −413 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 345.203 2.133 134
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 44.429 927 −46
7.2 Overige waardepapieren 300.774 1.205 181
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.122 0 −25
9 Overige activa 250.391 −6.092 2.863
Totaal activa 1.942.548 12.918 34.733
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 801.712 10.372 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 421.837 8.000 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 179.171 −20.728 0
2.2 Depositofaciliteit 242.659 28.724 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 4 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 670 −104 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 126.333 −1.914 0
5.1 Overheid 118.150 −2.063 0
5.2 Overige verplichtingen 8.183 149 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 37.197 −429 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.381 −325 74
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.546 769 868
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.546 769 868
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0 1.784
10 Overige passiva 160.193 −3.457 3.014
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0 28.992
12 Kapitaal en reserves 76.440 7 0
Totaal passiva 1.942.548 12.918 34.733

Contactpersonen voor de media