Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. balandžio 2 d.

2010 m. balandžio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. balandžio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 19,8 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,6 mlrd. eurų – iki 170,9 mlrd. eurų. Pokytis atsirado atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo, taip pat dėl Eurosistemos centrinių bankų atliktų operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 300,8 mlrd. eurų, daugiausia dėl operacijų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,4 mlrd. eurų – iki 801,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 118,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,1 mlrd. eurų – iki 497,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. kovo 31 d., baigėsi 81 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 78,3 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. balandžio 1 d., baigėsi 2,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2 mlrd. eurų vertės operacija bei 17,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 242,7 mlrd. eurų (palyginti su 213,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. balandžio 2 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 44,4 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,7 mlrd. eurų – iki 179,2 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2010 m. balandžio 2 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 823,132 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3479 USD/EUR

JPY: 125,93 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1265 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 286 699 0 19 779
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 210 554 1 796 10 168
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 66 497 −42 2 189
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 058 1 838 7 978
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 261 −955 1 755
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 551 1 835 58
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 551 1 835 58
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 740 025 14 615 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 78 266 −2 796 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 661 651 17 336 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 69 68 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 39 7 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 742 −413 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 345 203 2 133 134
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 44 429 927 −46
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 300 774 1 205 181
8 Valdžios skola eurais 36 122 0 −25
9 Kitas turtas 250 391 −6 092 2 863
Visas turtas 1 942 548 12 918 34 733
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 801 712 10 372 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 421 837 8 000 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 179 171 −20 728 0
2.2 Indėlių galimybė 242 659 28 724 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 4 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 670 −104 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 126 333 −1 914 0
5.1 Valdžiai 118 150 −2 063 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 183 149 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 37 197 −429 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 381 −325 74
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 546 769 868
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 546 769 868
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0 1 784
10 Kiti įsipareigojimai 160 193 −3 457 3 014
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0 28 992
12 Kapitalas ir rezervai 76 440 7 0
Visi įsipareigojimai 1 942 548 12 918 34 733

Kontaktai žiniasklaidai