Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. dubnu 2010

8. dubna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. dubna 2010 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 19,8 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 9,6 mld. EUR na 170,9 mld. EUR. Tato změna je důsledkem čtvrtletního přecenění, a dále klientských a portfoliových transakcí provedených centrálními bankami Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 300,8 mld. EUR, a to převážně v důsledku transakcí. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 10,4 mld. EUR na 801,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,1 mld. EUR na 118,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 14,1 mld. EUR na 497,4 mld. EUR. Ve středu 31. března 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 81 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 78,3 mld. EUR. Ve čtvrtek 1. dubna 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2,6 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 2 mld. EUR. Dále byla vypořádána dlouhodobější refinanční operace o objemu 17,9 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 242,7 mld. EUR (oproti 213,9 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 2. dubna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,9 mld. EUR na 44,4 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 20,7 mld. EUR na 179,2 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 2. dubnu 2010 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 823,132 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3479 USD/EUR

JPY: 125,93 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1265 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 699 0 19 779
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 210 554 1 796 10 168
2.1 Pohledávky za MMF 66 497 −42 2 189
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 058 1 838 7 978
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 261 −955 1 755
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 551 1 835 58
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 551 1 835 58
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 740 025 14 615 0
5.1 Hlavní refinanční operace 78 266 −2 796 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 661 651 17 336 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 69 68 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 39 7 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 742 −413 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 345 203 2 133 134
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 44 429 927 −46
7.2 Ostatní cenné papíry 300 774 1 205 181
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 122 0 −25
9 Ostatní aktiva 250 391 −6 092 2 863
Aktiva celkem 1 942 548 12 918 34 733
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 801 712 10 372 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 421 837 8 000 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 179 171 −20 728 0
2.2 Vkladová facilita 242 659 28 724 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 4 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 670 −104 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 126 333 −1 914 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 118 150 −2 063 0
5.2 Ostatní závazky 8 183 149 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 37 197 −429 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 381 −325 74
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 546 769 868
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 546 769 868
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0 1 784
10 Ostatní pasiva 160 193 −3 457 3 014
11 Účty přecenění 249 205 0 28 992
12 Kapitál a rezervní fondy 76 440 7 0
Pasiva celkem 1 942 548 12 918 34 733

Kontakty pro média