Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 april 2010

8 april 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 april 2010 motsvarade ökningen på 19,8 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 9,6 miljarder EUR till 170,9 miljarder EUR. Detta berodde på kvartalsomvärderingar och kund- och portföljtransaktioner utförda av centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 300,8 miljarder EUR, främst beroende på transaktioner. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 10,4 miljarder EUR till 801,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 118,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,1 miljarder EUR till 497,4 miljarder EUR. Onsdagen den 31 mars 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 81 miljarder EUR och ersattes med en ny på 78,3 miljarder EUR. Torsdagen den 1 april 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2,6 miljarder EUR, med en löptid på tre månader och ersattes med en ny på 2 miljarder EUR, precis som en långfristig refinansieringstransaktion på 17,9 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 242,7 miljarder EUR (jämfört med 213,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 44,4 miljarder EUR för den vecka som slutade den 2 april 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 20,7 miljarder EUR till 179,2 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 2 april 2010 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 823,132 EUR per fine oz.

USD: 1,3479 per EUR

JPY: 125,93 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1265 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 286.699 0 19.779
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 210.554 1.796 10.168
2.1 Fordringar på IMF 66.497 −42 2.189
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.058 1.838 7.978
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.261 −955 1.755
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.551 1.835 58
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.551 1.835 58
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 740.025 14.615 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 78.266 −2.796 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 661.651 17.336 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 69 68 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 39 7 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.742 −413 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 345.203 2.133 134
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 44.429 927 −46
7.2 Andra värdepapper 300.774 1.205 181
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.122 0 −25
9 Övriga tillgångar 250.391 −6.092 2.863
Summa tillgångar 1.942.548 12.918 34.733
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 801.712 10.372 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 421.837 8.000 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 179.171 −20.728 0
2.2 Inlåningsfacilitet 242.659 28.724 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 4 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 670 −104 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 126.333 −1.914 0
5.1 Offentliga sektorn 118.150 −2.063 0
5.2 Övriga skulder 8.183 149 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 37.197 −429 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.381 −325 74
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.546 769 868
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.546 769 868
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0 1.784
10 Övriga skulder 160.193 −3.457 3.014
11 Värderegleringskonton 249.205 0 28.992
12 Eget kapital 76.440 7 0
Summa skulder 1.942.548 12.918 34.733

Kontakt för media