Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. april 2010

8. april 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. april 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 19,8 mia. euro svarende til de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 9,6 mia. euro til 170,9 mia. euro. Stigningen skyldtes kvartalsvise revalueringer samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,4 mia. euro til 300,8 mia. euro. Stigningen skyldtes hovedsagelig transaktioner. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 10,4 mia. euro til 801,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,1 mia. euro til 118,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,1 mia. euro til 497,4 mia. euro. Onsdag den 31. marts 2010 udløb en primær markedsoperation på 81 mia. euro, og en ny på 78,3 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 1. april 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 2,6 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 2 mia. euro blev afviklet, hvilket også var tilfældet med en langfristet markedsoperation på 17,9 mia. euro med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 242,7 mia. euro (mod 213,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 44,4 mia. euro i ugen, der sluttede den 2. april 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 20,7 mia. euro til 179,2 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 2. april 2010 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 823,132 pr. fine oz.

USD: 1,3479 pr. EUR

JPY: 125,93 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1265 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.699 0 19.779
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 210.554 1.796 10.168
2.1 Tilgodehavender hos IMF 66.497 −42 2.189
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.058 1.838 7.978
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.261 −955 1.755
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.551 1.835 58
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.551 1.835 58
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 740.025 14.615 0
5.1 Primære markedsoperationer 78.266 −2.796 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 661.651 17.336 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 69 68 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 39 7 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.742 −413 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 345.203 2.133 134
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 44.429 927 −46
7.2 Andre værdipapirer 300.774 1.205 181
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.122 0 −25
9 Andre aktiver 250.391 −6.092 2.863
Aktiver i alt 1.942.548 12.918 34.733
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 801.712 10.372 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 421.837 8.000 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 179.171 −20.728 0
2.2 Indlånsfacilitet 242.659 28.724 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 4 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 670 −104 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 126.333 −1.914 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 118.150 −2.063 0
5.2 Andre forpligtelser 8.183 149 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 37.197 −429 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.381 −325 74
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.546 769 868
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.546 769 868
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0 1.784
10 Andre forpligtelser 160.193 −3.457 3.014
11 Revalueringskonti 249.205 0 28.992
12 Kapital og reserver 76.440 7 0
Passiver i alt 1.942.548 12.918 34.733

Medie- og pressehenvendelser