Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 март 2010 г.

23 март 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 19 март  2010 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 161 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 297,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,4 млрд. евро до 787,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,6 млрд. евро до 113,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 34,2 млрд. евро до 528,3 млрд. евро. На 17 март 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 78,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 79 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 195,1 млрд. евро (при 160,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,9 млрд. евро до 42,4 млрд. евро през седмицата, която приключва на 19 март 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 39,6 млрд. евро до 223,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 920 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 198 025 817
2.1 Вземания от МВФ 64 235 −62
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 790 879
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 375 88
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 125 383
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 125 383
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 723 427 578
5.1 Основни операции по рефинансиране 79 032 629
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 644 314 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 52 −55
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 29 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 25 429 −1 757
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 340 258 1 407
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 42 442 899
7.2 Други ценни книжа 297 817 508
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 137 0
9 Други активи 255 015 1 499
Общо активи 1 889 712 3 015
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 787 725 −408
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 418 218 −4 745
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 223 079 −39 570
2.2 Депозитно улеснение 195 137 34 825
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 589 −1 820
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 121 602 8 657
5.1 Сектор „Държавно управление“ 113 490 8 621
5.2 Други задължения 8 112 36
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 37 860 −987
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 551 232
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 559 485
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 559 485
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 163 104 1 525
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 75 043 78
Общо пасиви 1 889 712 3 015
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите