Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 marca 2010 r.

23 marca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19 marca 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 161 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 297,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,4 mld euro do poziomu 787,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,6 mld euro do poziomu 113,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 34,2 mld euro do poziomu 528,3 mld euro. W środę 17 marca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 78,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 79 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 195,1 mld euro (wobec 160,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 19 marca 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 42,4 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 39,6 mld euro do poziomu 223,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.920 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 198.025 817
2.1 Należności od MFW 64.235 −62
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 133.790 879
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.375 88
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.125 383
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.125 383
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 723.427 578
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 79.032 629
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 644.314 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 52 −55
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 29 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.429 −1.757
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 340.258 1.407
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 42.442 899
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.817 508
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.137 0
9 Pozostałe aktywa 255.015 1.499
Aktywa razem 1.889.712 3.015
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 787.725 −408
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 418.218 −4.745
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 223.079 −39.570
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 195.137 34.825
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 589 −1.820
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 121.602 8.657
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 113.490 8.621
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.112 36
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 37.860 −987
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.551 232
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.559 485
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.559 485
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 163.104 1.525
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 75.043 78
Pasywa razem 1.889.712 3.015
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami