SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. marts 2010

23. marts 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. marts 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 161 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 297,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,4 mia. euro til 787,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,6 mia. euro til 113,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 34,2 mia. euro til 528,3 mia. euro. Onsdag den 17. marts 2010 udløb en primær markedsoperation på 78,4 mia. euro, og en ny på 79 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 195,1 mia. euro (mod 160,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 42,4 mia. euro i ugen, der sluttede den 19. marts 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 39,6 mia. euro til 223,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.920 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 198.025 817
2.1 Tilgodehavender hos IMF 64.235 −62
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.790 879
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.375 88
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.125 383
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.125 383
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 723.427 578
5.1 Primære markedsoperationer 79.032 629
5.2 Langfristede markedsoperationer 644.314 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 52 −55
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 29 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.429 −1.757
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 340.258 1.407
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 42.442 899
7.2 Andre værdipapirer 297.817 508
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.137 0
9 Andre aktiver 255.015 1.499
Aktiver i alt 1.889.712 3.015
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 787.725 −408
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 418.218 −4.745
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 223.079 −39.570
2.2 Indlånsfacilitet 195.137 34.825
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 589 −1.820
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 121.602 8.657
5.1 Offentlig forvaltning og service 113.490 8.621
5.2 Andre forpligtelser 8.112 36
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 37.860 −987
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.551 232
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.559 485
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.559 485
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 163.104 1.525
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 75.043 78
Passiver i alt 1.889.712 3.015
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt