Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 mars 2010

23 mars 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 mars 2010 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 161 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 297,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 787,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,6 miljarder EUR till 113,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 34,2 miljarder EUR till 528,3 miljarder EUR. Onsdagen den 17 mars 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 78,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 79 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 195,1 miljarder EUR (jämfört med 160,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 42,4 miljarder EUR för den vecka som slutade den 19 mars 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 39,6 miljarder EUR till 223,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.920 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 198.025 817
2.1 Fordringar på IMF 64.235 −62
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.790 879
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.375 88
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.125 383
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.125 383
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 723.427 578
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 79.032 629
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 644.314 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 52 −55
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 29 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.429 −1.757
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 340.258 1.407
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 42.442 899
7.2 Andra värdepapper 297.817 508
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.137 0
9 Övriga tillgångar 255.015 1.499
Summa tillgångar 1.889.712 3.015
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 787.725 −408
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 418.218 −4.745
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 223.079 −39.570
2.2 Inlåningsfacilitet 195.137 34.825
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 589 −1.820
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 121.602 8.657
5.1 Offentliga sektorn 113.490 8.621
5.2 Övriga skulder 8.112 36
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 37.860 −987
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.551 232
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.559 485
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.559 485
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 163.104 1.525
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 75.043 78
Summa skulder 1.889.712 3.015
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media