Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. marcu 2010

23. marca 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. marca 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 161 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 297,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 787,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 8,6 mld. EUR na 113,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 34,2 mld. EUR na 528,3 mld. EUR. V stredu 17. marca 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 78,4 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 79 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 195,1 mld. EUR (v porovnaní so 160,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 19. marca 2010 zvýšil o 0,9 mld. EUR na 42,4 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 39,6 mld. EUR na 223,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 920 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 198 025 817
2.1 Pohľadávky voči MMF 64 235 −62
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 790 879
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 375 88
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 125 383
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 125 383
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 723 427 578
5.1 Hlavné refinančné operácie 79 032 629
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 644 314 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 52 −55
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 29 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 429 −1 757
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 340 258 1 407
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 42 442 899
7.2 Ostatné cenné papiere 297 817 508
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 137 0
9 Ostatné aktíva 255 015 1 499
Úhrn aktív 1 889 712 3 015
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 787 725 −408
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 418 218 −4 745
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 223 079 −39 570
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 195 137 34 825
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 589 −1 820
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 121 602 8 657
5.1 Verejná správa 113 490 8 621
5.2 Ostatné záväzky 8 112 36
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 37 860 −987
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 551 232
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 559 485
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 559 485
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 163 104 1 525
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 75 043 78
Úhrn pasív 1 889 712 3 015
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá