Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. marca 2010

23. marec 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. marca 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 161 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 297,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 787,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,6 milijarde EUR na 113,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 34,2 milijarde EUR na 528,3 milijarde EUR. V sredo, 17. marca 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 78,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 79 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 195,1 milijarde EUR (v primerjavi s 160,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 19. marca 2010, povečala za 0,9 milijarde EUR na 42,4 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 39,6 milijarde EUR na 223,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.920 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 198.025 817
2.1 Terjatve do MDS 64.235 −62
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.790 879
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.375 88
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.125 383
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.125 383
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 723.427 578
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 79.032 629
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 644.314 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 52 −55
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 29 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 25.429 −1.757
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 340.258 1.407
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 42.442 899
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.817 508
8 Dolg širše države v EUR 36.137 0
9 Druga sredstva 255.015 1.499
Skupaj sredstva 1.889.712 3.015
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 787.725 −408
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 418.218 −4.745
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 223.079 −39.570
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 195.137 34.825
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 589 −1.820
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 121.602 8.657
5.1 Širša država 113.490 8.621
5.2 Druge obveznosti 8.112 36
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 37.860 −987
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.551 232
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.559 485
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.559 485
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 163.104 1.525
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 75.043 78
Skupaj obveznosti 1.889.712 3.015
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije