Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 maart 2010

23 maart 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 maart 2010 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 161 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 297,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 787,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,6 miljard naar EUR 113,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 34,2 miljard naar EUR 528,3 miljard. Op woensdag 17 maart 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 78,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 79 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 195,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 160,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 19 maart 2010 met EUR 0,9 miljard naar EUR 42,4 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 39,6 miljard naar EUR 223,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.920 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 198.025 817
2.1 Vorderingen op het IMF 64.235 −62
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.790 879
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.375 88
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.125 383
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.125 383
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 723.427 578
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 79.032 629
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 644.314 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 52 −55
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 29 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 25.429 −1.757
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 340.258 1.407
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 42.442 899
7.2 Overige waardepapieren 297.817 508
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.137 0
9 Overige activa 255.015 1.499
Totaal activa 1.889.712 3.015
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 787.725 −408
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 418.218 −4.745
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 223.079 −39.570
2.2 Depositofaciliteit 195.137 34.825
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 589 −1.820
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 121.602 8.657
5.1 Overheid 113.490 8.621
5.2 Overige verplichtingen 8.112 36
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 37.860 −987
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.551 232
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.559 485
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.559 485
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 163.104 1.525
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 75.043 78
Totaal passiva 1.889.712 3.015
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media