Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 19. martā

2010. gada 23. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 19. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 161 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 297.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 787.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.6 mljrd. euro (līdz 113.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 34.2 mljrd. euro (līdz 528.3 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 17. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 78.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 79 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 195.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 160.3 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 19. martā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 42.4 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 39.6 mljrd. euro (līdz 223.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,920 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 198,025 817
2.1 SVF debitoru parādi 64,235 −62
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,790 879
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,375 88
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,125 383
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,125 383
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 723,427 578
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 79,032 629
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 644,314 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 52 −55
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 29 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 25,429 −1,757
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 340,258 1,407
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 42,442 899
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,817 508
8 Valdības parāds euro 36,137 0
9 Pārējie aktīvi 255,015 1,499
Kopā aktīvi 1,889,712 3,015
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 787,725 −408
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 418,218 −4,745
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 223,079 −39,570
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 195,137 34,825
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 589 −1,820
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 121,602 8,657
5.1 Saistības pret valdību 113,490 8,621
5.2 Pārējās saistības 8,112 36
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 37,860 −987
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,551 232
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,559 485
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,559 485
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 163,104 1,525
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 75,043 78
Kopā pasīvi 1,889,712 3,015
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem