Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 март 2010 г.

16 март 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 март 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически непроменена − 160,9 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 297,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. евро до 788,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 3,6 млрд. евро до 104,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 97,4 млрд. евро до 562,5 млрд. евро. На 10 март 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 80,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 78,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2,8 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 9,3 млрд. евро. На 11 март 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2,9 млрд. евро с матуритет три месеца, както и падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 3,69 млрд. евро с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 160,3 млрд. евро (при 259,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,9 млрд. евро до 41,5 млрд. евро през седмицата, която приключва на 12 март 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 98,7 млрд. евро до 262,7 млрд. евро.

Други въпроси

Следва да се отбележи, че някои показатели от консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 5 март 2010 г. (публикуван на 9 март 2010 г.) са актуализирани поради получаването на коригиран баланс от една централна банка от Евросистемата, макар промените да са незначителни.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 197 208 −301
2.1 Вземания от МВФ 64 297 −68
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 911 −234
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 287 532
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 743 −380
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 743 −380
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 722 849 −2 071
5.1 Основни операции по рефинансиране 78 402 −2 053
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 644 314 −64
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 107 48
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 187 783
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 338 851 2 173
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 41 543 1 917
7.2 Други ценни книжа 297 309 256
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 137 0
9 Други активи 253 516 −4 351
Общо активи 1 886 697 −3 614
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 788 133 −239
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 422 963 −763
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 262 649 98 682
2.2 Депозитно улеснение 160 312 −99 446
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 409 2 010
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 112 946 3 405
5.1 Сектор „Държавно управление“ 104 870 3 566
5.2 Други задължения 8 076 −161
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 847 −965
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 319 −493
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 074 676
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 074 676
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 161 579 −7 247
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 965 0
Общо пасиви 1 886 697 −3 614

Данни за контакт за медиите