Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. březnu 2010

16. března 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. března 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 160,9 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 297,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 0,2 mld. EUR na 788,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 3,6 mld. EUR na 104,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 97,4 mld. EUR na 562,5 mld. EUR. Ve středu 10. března 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 80,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 78,4 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2,8 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další ve výši 9,3 mld. EUR. Ve čtvrtek 11. března 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2,9 mld. EUR se splatností tři měsíce a  dlouhodobější refinanční operace o objemu 3,69 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 160,3 mld. EUR (ve srovnání s 259,8 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 12. března 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,9 mld. EUR na 41,5 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 98,7 mld. EUR na 262,7 mld. EUR.

Ostatní

Je třeba uvést, že byly aktualizovány některé položky konsolidované týdenní rozvahy Eurosystému k 5. březnu 2010 (zveřejněné 9. března 2010), a to v důsledku přijetí revidované rozvahy od jedné centrální banky Eurosystému, i když se jednalo o nepodstatné změny.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 197 208 −301
2.1 Pohledávky za MMF 64 297 −68
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 911 −234
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 287 532
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 743 −380
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 743 −380
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 722 849 −2 071
5.1 Hlavní refinanční operace 78 402 −2 053
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 644 314 −64
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 107 48
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 26 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 187 783
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 338 851 2 173
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 41 543 1 917
7.2 Ostatní cenné papíry 297 309 256
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 137 0
9 Ostatní aktiva 253 516 −4 351
Aktiva celkem 1 886 697 −3 614
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 788 133 −239
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 422 963 −763
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 262 649 98 682
2.2 Vkladová facilita 160 312 −99 446
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 409 2 010
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 112 946 3 405
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 104 870 3 566
5.2 Ostatní závazky 8 076 −161
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 847 −965
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 319 −493
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 074 676
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 074 676
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 161 579 −7 247
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 965 0
Pasiva celkem 1 886 697 −3 614

Kontakty pro média