Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 marca 2010 r.

16 marca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12 marca 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 160,9 mld euro.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 297,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld euro do poziomu 788,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 3,6 mld euro do poziomu 104,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 97,4 mld euro do poziomu 562,5 mld euro. W środę 10 marca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 80,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 78,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 2,8 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 9,3 mld euro. W czwartek 11 marca 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 2,9 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 3,69 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 160,3 mld euro (wobec 259,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 12 marca 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,9 mld euro do poziomu 41,5 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 98,7 mld euro do poziomu 262,7 mld euro.

Inne kwestie

W wyniku otrzymania skorygowanego bilansu jednego z banków centralnych Eurosystemu dokonano aktualizacji niektórych pozycji w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 5 marca 2010 r. (opublikowanym 9 marca 2010 r.); wprowadzone zmiany nie były istotne.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 197.208 −301
2.1 Należności od MFW 64.297 −68
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 132.911 −234
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.287 532
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.743 −380
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.743 −380
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 722.849 −2.071
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 78.402 −2.053
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 644.314 −64
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 107 48
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.187 783
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 338.851 2.173
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 41.543 1.917
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.309 256
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.137 0
9 Pozostałe aktywa 253.516 −4.351
Aktywa razem 1.886.697 −3.614
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 788.133 −239
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 422.963 −763
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 262.649 98.682
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 160.312 −99.446
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.409 2.010
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 112.946 3.405
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 104.870 3.566
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.076 −161
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.847 −965
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.319 −493
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.074 676
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.074 676
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 161.579 −7.247
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.965 0
Pasywa razem 1.886.697 −3.614

Kontakt z mediami