Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per
12 maart 2010

16 maart 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 maart 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 160,9 miljard.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 297,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 788,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 3,6 miljard naar EUR 104,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 97,4 miljard naar EUR 562,5 miljard. Op woensdag 10 maart 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 80,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 78,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2,8 miljard, met een looptijd van één maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 9,3 miljard verrekend. Op donderdag 11 maart 2010 vervielen een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2,9 miljard, met een looptijd van 3 maanden, en een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 3,69 miljard, met een looptijd van 6 maanden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 160,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 259,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 12 maart 2010 met EUR 1,9 miljard naar EUR 41,5 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 98,7 miljard naar EUR 262,7 miljard.

Overige aangelegenheden

Opgemerkt wordt dat enkele posten in het geconsolideerde wekelijkse financiële overzicht van het Eurosysteem (de “Weekstaat”) per 5 maart 2010 (gepubliceerd op 9 maart 2010) zijn geactualiseerd, ten gevolge van de ontvangst van een herziene balans van een centrale bank van het Eurosysteem, hoewel de veranderingen slechts marginaal waren.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 197.208 −301
2.1 Vorderingen op het IMF 64.297 −68
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.911 −234
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.287 532
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.743 −380
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.743 −380
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 722.849 −2.071
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 78.402 −2.053
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 644.314 −64
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 107 48
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 26 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.187 783
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 338.851 2.173
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 41.543 1.917
7.2 Overige waardepapieren 297.309 256
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.137 0
9 Overige activa 253.516 −4.351
Totaal activa 1.886.697 −3.614
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 788.133 −239
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 422.963 −763
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 262.649 98.682
2.2 Depositofaciliteit 160.312 −99.446
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.409 2.010
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.946 3.405
5.1 Overheid 104.870 3.566
5.2 Overige verplichtingen 8.076 −161
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.847 −965
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.319 −493
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.074 676
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.074 676
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 161.579 −7.247
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.965 0
Totaal passiva 1.886.697 −3.614

Contactpersonen voor de media