Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. kovo 12 d.

2010 m. kovo 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. kovo 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 160,9 mlrd. eurų.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 297,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 788,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 104,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 97,4 mlrd. eurų – iki 562,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. kovo 10 d., baigėsi 80,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 78,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 2,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (1 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 9,3 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. kovo 11 d., baigėsi 2,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas, taip pat baigėsi 3,69 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 160,3 mlrd. eurų (palyginti su 259,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. kovo 12 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 41,5 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 98,7 mlrd. eurų – iki 262,7 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Pažymėtina, kad keli 2010 m. kovo 5 d. Eurosistemos konsoliduotos finansinės ataskaitos (skelbta 2010 m. kovo 9 d.) straipsniai buvo patikslinti gavus balanso duomenų pataisą iš vieno Eurosistemos centrinio banko, tačiau pakeitimai buvo neesminiai.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 197 208 −301
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 64 297 −68
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 911 −234
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 287 532
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 743 −380
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 743 −380
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 722 849 −2 071
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 78 402 −2 053
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 644 314 −64
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 107 48
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 187 783
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 338 851 2 173
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 41 543 1 917
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 309 256
8 Valdžios skola eurais 36 137 0
9 Kitas turtas 253 516 −4 351
Visas turtas 1 886 697 −3 614
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 788 133 −239
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 422 963 −763
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 262 649 98 682
2.2 Indėlių galimybė 160 312 −99 446
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 409 2 010
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 112 946 3 405
5.1 Valdžiai 104 870 3 566
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 076 −161
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 847 −965
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 319 −493
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 074 676
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 074 676
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 579 −7 247
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 965 0
Visi įsipareigojimai 1 886 697 −3 614

Kontaktai žiniasklaidai