SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. marts 2010

16. marts 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. marts 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 160,9 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), steg med 0,3 mia. euro til 297,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 788,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 3,6 mia. euro til 104,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 97,4 mia. euro til 562,5 mia. euro. Onsdag den 10. marts 2010 udløb en primær markedsoperation på 80,5 mia. euro, og en ny på 78,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 2,8 mia. euro med en løbetid på en måned, og en ny på 9,3 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 11. marts 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 2,9 mia. euro med en løbetid på tre måneder samt en langfristet markedsoperation på 3,69 mia. euro med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 160,3 mia. euro (mod 259,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,9 mia. euro til 41,5 mia. euro i ugen, der sluttede den 12. marts 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 98,7 mia. euro til 262,7 mia. euro.

Andre forhold

Det skal med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. marts 2010 (offentliggjort den 9. marts 2010) bemærkes, at visse poster er opdateret efter modtagelse af en revideret balance fra en centralbank i Eurosystemet. Ændringerne er dog uvæsentlige.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 197.208 −301
2.1 Tilgodehavender hos IMF 64.297 −68
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.911 −234
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.287 532
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.743 −380
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.743 −380
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 722.849 −2.071
5.1 Primære markedsoperationer 78.402 −2.053
5.2 Langfristede markedsoperationer 644.314 −64
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 107 48
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 26 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.187 783
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 338.851 2.173
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 41.543 1.917
7.2 Andre værdipapirer 297.309 256
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.137 0
9 Andre aktiver 253.516 −4.351
Aktiver i alt 1.886.697 −3.614
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 788.133 −239
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 422.963 −763
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 262.649 98.682
2.2 Indlånsfacilitet 160.312 −99.446
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.409 2.010
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 112.946 3.405
5.1 Offentlig forvaltning og service 104.870 3.566
5.2 Andre forpligtelser 8.076 −161
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.847 −965
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.319 −493
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.074 676
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.074 676
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 161.579 −7.247
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.965 0
Passiver i alt 1.886.697 −3.614