Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 12. martā

2010. gada 16. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 12. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (160.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 297.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 788.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 3.6 mljrd. euro (līdz 104.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 97.4 mljrd. euro (līdz 562.5 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 10. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 80.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 78.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 9.3 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 11. martā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 3.69 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 160.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 259.8 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 12. martā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 41.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 98.7 mljrd. euro (līdz 262.7 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Jānorāda, ka daži Eurosistēmas 2010. gada 5. marta (publicēts 2010. gada 9. martā) konsolidētā nedēļas finanšu pārskata posteņi tika aktualizēti (lai gan pārmaiņas bija nelielas), jo tika saņemta koriģēta bilance no vienas Eurosistēmas centrālās bankas.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 197,208 −301
2.1 SVF debitoru parādi 64,297 −68
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,911 −234
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,287 532
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,743 −380
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,743 −380
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 722,849 −2,071
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 78,402 −2,053
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 644,314 −64
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 107 48
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 26 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,187 783
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 338,851 2,173
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 41,543 1,917
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,309 256
8 Valdības parāds euro 36,137 0
9 Pārējie aktīvi 253,516 −4,351
Kopā aktīvi 1,886,697 −3,614
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 788,133 −239
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 422,963 −763
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 262,649 98,682
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 160,312 −99,446
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,409 2,010
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 112,946 3,405
5.1 Saistības pret valdību 104,870 3,566
5.2 Pārējās saistības 8,076 −161
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38,847 −965
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,319 −493
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,074 676
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,074 676
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 161,579 −7,247
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,965 0
Kopā pasīvi 1,886,697 −3,614

Kontaktinformācija presei