Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 mars 2010

16 mars 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 12 mars 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 160,9 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 297,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 788,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 3,6 miljarder EUR till 104,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 97,4 miljarder EUR till 562,5 miljarder EUR. Onsdagen den 10 mars 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 80,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 78,4 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2,8 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 9,3 miljarder EUR. Torsdagen den 11 mars 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2,9 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, liksom en långfristig refinansieringstransaktion på 3,69 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 160,3 miljarder EUR (jämfört med 259,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 41,5 miljarder EUR för den vecka som slutade den 12 mars 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 98,7 miljarder EUR till 262,7 miljarder EUR.

Övrigt

Några poster i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 5 mars 2010 (publicerad den 9 mars 2010) har uppdaterats p.g.a. en reviderad balansräkning från en centralbank i Eurosystemet. Ändringarna var dock oväsentliga.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 197.208 −301
2.1 Fordringar på IMF 64.297 −68
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.911 −234
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.287 532
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.743 −380
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.743 −380
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 722.849 −2.071
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 78.402 −2.053
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 644.314 −64
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 107 48
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 26 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.187 783
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 338.851 2.173
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 41.543 1.917
7.2 Andra värdepapper 297.309 256
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.137 0
9 Övriga tillgångar 253.516 −4.351
Summa tillgångar 1.886.697 −3.614
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 788.133 −239
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 422.963 −763
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 262.649 98.682
2.2 Inlåningsfacilitet 160.312 −99.446
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.409 2.010
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 112.946 3.405
5.1 Offentliga sektorn 104.870 3.566
5.2 Övriga skulder 8.076 −161
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.847 −965
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.319 −493
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.074 676
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.074 676
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 161.579 −7.247
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.965 0
Summa skulder 1.886.697 −3.614