Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. marca 2010

16. marec 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. marca 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 160,9 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 297,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 788,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 3,6 milijarde EUR na 104,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 97,4 milijarde EUR na 562,5 milijarde EUR. V sredo, 10. marca 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 80,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 78,4 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2,8 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec in poravnana je bila nova v višini 9,3 milijarde EUR. V četrtek, 11. marca 2010, sta zapadli operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2,9 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece ter operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 3,69 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 160,3 milijarde EUR (v primerjavi z 259,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 12. marca 2010, povečala za 1,9 milijarde EUR na 41,5 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 98,7 milijarde EUR na 262,7 milijarde EUR.

Drugo

Nekatere postavke tedenskega konsolidiranega računovodskega izkaza Eurosistema z dne 5. marca 2010 (objavljen 9. marca 2010) so bile spremenjene zaradi prejema revidirane bilance stanja s strani ene centralne banke Eurosistema, čeprav so bile spremembe nepomembne.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 197.208 −301
2.1 Terjatve do MDS 64.297 −68
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.911 −234
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.287 532
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.743 −380
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.743 −380
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 722.849 −2.071
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 78.402 −2.053
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 644.314 −64
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 107 48
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 26 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.187 783
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 338.851 2.173
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 41.543 1.917
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.309 256
8 Dolg širše države v EUR 36.137 0
9 Druga sredstva 253.516 −4.351
Skupaj sredstva 1.886.697 −3.614
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 788.133 −239
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 422.963 −763
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 262.649 98.682
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 160.312 −99.446
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.409 2.010
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 112.946 3.405
5.1 Širša država 104.870 3.566
5.2 Druge obveznosti 8.076 −161
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.847 −965
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.319 −493
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.074 676
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.074 676
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 161.579 −7.247
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.965 0
Skupaj obveznosti 1.886.697 −3.614

Stiki za medije