Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. marcu 2010

16. marca 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. marca 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 160,9 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 297,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,2 mld. EUR na 788,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 3,6 mld. EUR na 104,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 97,4 mld. EUR na 562,5 mld. EUR. V stredu 10. marca 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 80,5 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 78,4 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj jednomesačná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 2,8 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 9,3 mld. EUR. Vo štvrtok 11. marca 2010 bola splatná trojmesačná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 2,9 mld. EUR i šesťmesačná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 3,69 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 160,3 mld. EUR (v porovnaní s 259,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 12. marca 2010 zvýšil o 1,9 mld. EUR na 41,5 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 98,7 mld. EUR na 262,7 mld. EUR.

Ďalšie informácie

V dôsledku revízie súvahy jednej z centrálnych bánk Eurosystému boli upravené niektoré položky konsolidovaného týždenného finančného výkazu Eurosystému k 5. marcu 2010 (zverejneného 9. marca 2010), aj keď tieto zmeny boli nepodstatné.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 197 208 −301
2.1 Pohľadávky voči MMF 64 297 −68
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 911 −234
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 287 532
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 743 −380
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 743 −380
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 722 849 −2 071
5.1 Hlavné refinančné operácie 78 402 −2 053
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 644 314 −64
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 107 48
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 26 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 187 783
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 338 851 2 173
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 41 543 1 917
7.2 Ostatné cenné papiere 297 309 256
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 137 0
9 Ostatné aktíva 253 516 −4 351
Úhrn aktív 1 886 697 −3 614
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 788 133 −239
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 422 963 −763
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 262 649 98 682
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 160 312 −99 446
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 409 2 010
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 112 946 3 405
5.1 Verejná správa 104 870 3 566
5.2 Ostatné záväzky 8 076 −161
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 847 −965
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 319 −493
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 074 676
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 074 676
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 161 579 −7 247
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 965 0
Úhrn pasív 1 886 697 −3 614