Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 март 2010 г.

9 март 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 март 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 160,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези , държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите) остават непроменени. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,1 млрд. евро до 788,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 24,9 млрд. евро до 101,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 59,1 млрд. евро до 465,2 млрд. евро. На 3 март 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 81,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 80,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 259,8 млрд. евро (при 202,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,9 млрд. евро до 39,6 млрд. евро през седмицата, която приключва на 5 март 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 35,9 млрд. евро до 164,0 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 197 509 −65
2.1 Вземания от МВФ 64 365 −46
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 145 −19
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 755 −510
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 123 744
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 123 744
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 724 920 −1 990
5.1 Основни операции по рефинансиране 80 455 −1 568
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 644 378 −302
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 59 −119
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 403 −321
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 336 678 882
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 39 625 881
7.2 Други ценни книжа 297 052 1
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 137 16
9 Други активи 257 867 2 539
Общо активи 1 890 311 1 294
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 788 372 4 085
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 423 724 21 227
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 163 966 −35 863
2.2 Депозитно улеснение 259 758 57 089
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 399 −171
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 109 542 −24 756
5.1 Сектор „Държавно управление“ 101 304 −24 873
5.2 Други задължения 8 238 117
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 812 −692
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 811 −50
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 398 −657
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 398 −657
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 168 826 2 307
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 965 0
Общо пасиви 1 890 311 1 294

Данни за контакт за медиите