Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 mars 2010

9 mars 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 5 mars 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 160,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var oförändrat. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,1 miljarder EUR till 788,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 24,9 miljarder EUR till 101,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 59,1 miljarder EUR till 465,2 miljarder EUR. Onsdagen den 3 mars 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 81,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 80,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 259,8 miljarder EUR (jämfört med 202,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 39,6 miljarder EUR för den vecka som slutade den 5 mars 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 35,9 miljarder EUR till 164,0 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 197.509 −65
2.1 Fordringar på IMF 64.365 −46
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.145 −19
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.755 −510
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.123 744
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.123 744
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 724.920 −1.990
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 80.455 −1.568
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 644.378 −302
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 59 −119
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 27 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.403 −321
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 336.678 882
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 39.625 881
7.2 Andra värdepapper 297.052 1
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.137 16
9 Övriga tillgångar 257.867 2.539
Summa tillgångar 1.890.311 1.294
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 788.372 4.085
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 423.724 21.227
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 163.966 −35.863
2.2 Inlåningsfacilitet 259.758 57.089
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 399 −171
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 109.542 −24.756
5.1 Offentliga sektorn 101.304 −24.873
5.2 Övriga skulder 8.238 117
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.812 −692
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.811 −50
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.398 −657
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.398 −657
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 168.826 2.307
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.965 0
Summa skulder 1.890.311 1.294

Kontakt för media