Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 marca 2010 r.

9 marca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5 marca 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 160,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) nie zmieniły się. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,1 mld euro do poziomu 788,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 24,9 mld euro do poziomu 101,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 59,1 mld euro do poziomu 465,2 mld euro. W środę 3 marca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 81,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 80,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (wobec 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 259,8 mld euro (wobec 202,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 5 marca 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 39,6 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 35,9 mld euro do poziomu 164,0 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 197.509 −65
2.1 Należności od MFW 64.365 −46
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 133.145 −19
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.755 −510
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.123 744
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.123 744
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 724.920 −1.990
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 80.455 −1.568
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 644.378 −302
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 59 −119
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.403 −321
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 336.678 882
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 39.625 881
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.052 1
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.137 16
9 Pozostałe aktywa 257.867 2.539
Aktywa razem 1.890.311 1.294
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 788.372 4.085
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 423.724 21.227
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 163.966 −35.863
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 259.758 57.089
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 399 −171
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 109.542 −24.756
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 101.304 −24.873
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.238 117
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.812 −692
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.811 −50
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.398 −657
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.398 −657
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 168.826 2.307
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.965 0
Pasywa razem 1.890.311 1.294

Kontakt z mediami