Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per
5 maart 2010

9 maart 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 maart 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 160,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven onveranderd. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,1 miljard naar EUR 788,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 24,9 miljard naar EUR 101,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 59,1 miljard naar EUR 465,2 miljard. Op woensdag 3 maart 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 81,4 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 80,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 259,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 202,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 5 maart 2010 met EUR 0,9 miljard naar EUR 39,6 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 35,9 miljard naar EUR 164,0 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 197.509 −65
2.1 Vorderingen op het IMF 64.365 −46
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.145 −19
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.755 −510
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.123 744
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.123 744
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 724.920 −1.990
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 80.455 −1.568
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 644.378 −302
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 59 −119
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 27 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.403 −321
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 336.678 882
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 39.625 881
7.2 Overige waardepapieren 297.052 1
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.137 16
9 Overige activa 257.867 2.539
Totaal activa 1.890.311 1.294
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 788.372 4.085
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 423.724 21.227
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 163.966 −35.863
2.2 Depositofaciliteit 259.758 57.089
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 399 −171
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.542 −24.756
5.1 Overheid 101.304 −24.873
5.2 Overige verplichtingen 8.238 117
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.812 −692
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.811 −50
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.398 −657
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.398 −657
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 168.826 2.307
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.965 0
Totaal passiva 1.890.311 1.294

Contactpersonen voor de media