Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. marcu 2010

9. marca 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. marca 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 160,8 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa nezmenil. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,1 mld. EUR na 788,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 24,9 mld. EUR na 101,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 59,1 mld. EUR na 465,2 mld. EUR. V stredu 3. marca 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 81,4 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 80,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 259,8 mld. EUR (v porovnaní s 202,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 5. marca 2010 zvýšil o 0,9 mld. EUR na 39,6 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 35,9 mld. EUR na 164,0 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 197 509 −65
2.1 Pohľadávky voči MMF 64 365 −46
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 145 −19
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 755 −510
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 123 744
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 123 744
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 724 920 −1 990
5.1 Hlavné refinančné operácie 80 455 −1 568
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 644 378 −302
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 59 −119
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 27 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 403 −321
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 336 678 882
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 39 625 881
7.2 Ostatné cenné papiere 297 052 1
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 137 16
9 Ostatné aktíva 257 867 2 539
Úhrn aktív 1 890 311 1 294
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 788 372 4 085
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 423 724 21 227
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 163 966 −35 863
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 259 758 57 089
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 399 −171
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 109 542 −24 756
5.1 Verejná správa 101 304 −24 873
5.2 Ostatné záväzky 8 238 117
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 812 −692
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 811 −50
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 398 −657
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 398 −657
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 168 826 2 307
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 965 0
Úhrn pasív 1 890 311 1 294
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá