Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 5. martā

2010. gada 9. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 5. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 160.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms nemainījās. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.1 mljrd. euro (līdz 788.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.9 mljrd. euro (līdz 101.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 59.1 mljrd. euro (līdz 465.2 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 3. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 81.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 80.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 259.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 202.7 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 5. martā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 39.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 35.9 mljrd. euro (līdz 164.0 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 197,509 −65
2.1 SVF debitoru parādi 64,365 −46
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,145 −19
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,755 −510
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,123 744
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,123 744
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 724,920 −1,990
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 80,455 −1,568
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 644,378 −302
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 59 −119
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 27 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,403 −321
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 336,678 882
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 39,625 881
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,052 1
8 Valdības parāds euro 36,137 16
9 Pārējie aktīvi 257,867 2,539
Kopā aktīvi 1,890,311 1,294
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 788,372 4,085
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 423,724 21,227
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 163,966 −35,863
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 259,758 57,089
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 399 −171
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 109,542 −24,756
5.1 Saistības pret valdību 101,304 −24,873
5.2 Pārējās saistības 8,238 117
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,812 −692
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,811 −50
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,398 −657
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,398 −657
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 168,826 2,307
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,965 0
Kopā pasīvi 1,890,311 1,294

Kontaktinformācija presei