Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. marca 2010

9. marec 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. marca 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 160,8 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala nespremenjena. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,1 milijarde EUR na 788,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 24,9 milijarde EUR na 101,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 59,1 milijarde EUR na 465,2 milijarde EUR. V sredo, 3. marca 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 81,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 80,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 259,8 milijarde EUR (v primerjavi s 202,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 5. marca 2010, povečala za 0,9 milijarde EUR na 39,6 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 35,9 milijarde EUR na 164,0 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 197.509 −65
2.1 Terjatve do MDS 64.365 −46
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.145 −19
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.755 −510
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.123 744
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.123 744
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 724.920 −1.990
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 80.455 −1.568
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 644.378 −302
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 59 −119
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 27 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.403 −321
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 336.678 882
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 39.625 881
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.052 1
8 Dolg širše države v EUR 36.137 16
9 Druga sredstva 257.867 2.539
Skupaj sredstva 1.890.311 1.294
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 788.372 4.085
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 423.724 21.227
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 163.966 −35.863
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 259.758 57.089
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 399 −171
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 109.542 −24.756
5.1 Širša država 101.304 −24.873
5.2 Druge obveznosti 8.238 117
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.812 −692
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.811 −50
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.398 −657
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.398 −657
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 168.826 2.307
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.965 0
Skupaj obveznosti 1.890.311 1.294

Stiki za medije