Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. marts 2010

9. marts 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. marts 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 160,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), forblev uændrede. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,1 mia. euro til 788,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 24,9 mia. euro til 101,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 59,1 mia. euro til 465,2 mia. euro. Onsdag den 3. marts 2010 udløb en primær markedsoperation på 81,4 mia. euro, og en ny på 80,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 259,8 mia. (mod 202,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 39,6 mia. euro i ugen, der sluttede den 5. marts 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 35,9 mia. euro til 164,0 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 197.509 −65
2.1 Tilgodehavender hos IMF 64.365 −46
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.145 −19
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.755 −510
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.123 744
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.123 744
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 724.920 −1.990
5.1 Primære markedsoperationer 80.455 −1.568
5.2 Langfristede markedsoperationer 644.378 −302
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 59 −119
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 27 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.403 −321
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 336.678 882
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 39.625 881
7.2 Andre værdipapirer 297.052 1
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.137 16
9 Andre aktiver 257.867 2.539
Aktiver i alt 1.890.311 1.294
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 788.372 4.085
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 423.724 21.227
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 163.966 −35.863
2.2 Indlånsfacilitet 259.758 57.089
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 399 −171
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 109.542 −24.756
5.1 Offentlig forvaltning og service 101.304 −24.873
5.2 Andre forpligtelser 8.238 117
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.812 −692
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.811 −50
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.398 −657
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.398 −657
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 168.826 2.307
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.965 0
Passiver i alt 1.890.311 1.294

Medie- og pressehenvendelser