Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 януари 2010 г.

2 февруари 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 29 януари  2010 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,4 млрд. евро до 158,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции и на една транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 януари 2010 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 823,7 млн. швейцарски франка 817,7 млн. швейцарски франка
28 януари 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутните суапове в евро/швейцарски франкове не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Както бе съобщено съответно на 18 януари и 27 януари 2010 г., операциите по предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове и щатски долари ще бъдат прекратени от 31 януари 2010 г.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 297,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,2 млрд. евро до 783,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 10,8 млрд. евро до 135,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 16,8 млрд. евро до 561 млрд. евро. На 27 януари 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 58 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 63,4 млрд. евро. На 28 януари 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 3,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 3,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 165,3 млрд. евро (при 143,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,5 млрд. евро до 33,5 млрд. евро през седмицата, която приключва на 29 януари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 24,7 млрд. евро до 219,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 193 793 −1 345
2.1 Вземания от МВФ 62 848 25
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 945 −1 370
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 273 461
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 092 697
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 092 697
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 726 311 5 391
5.1 Основни операции по рефинансиране 64 044 5 414
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 662 159 −30
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 88 5
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 20 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 705 −1 763
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 331 188 2 341
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 33 532 1 478
7.2 Други ценни книжа 297 656 863
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 171 0
9 Други активи 250 202 1 530
Общо активи 1 877 655 7 313
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 783 544 192
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 384 802 −2 492
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 219 534 −24 687
2.2 Депозитно улеснение 165 261 22 188
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 7
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 442 149
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 143 563 10 563
5.1 Сектор „Държавно управление“ 135 231 10 785
5.2 Други задължения 8 332 −222
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 245 −771
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 718 −2 249
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 395 967
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 395 967
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 167 455 953
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 028 0
Общо пасиви 1 877 655 7 313

Данни за контакт за медиите