Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 januari 2010

2 februari 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 januari 2010 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 158,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och en likvidiserande transaktion i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 januari 2010 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 823,7 miljarder CHF 817,7 miljarder CHF
28 januari 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 75 miljoner USD -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med de temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap lines) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionerna i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. I enlighet med vad som annonserades den 18 respektive den 27 januari 2010 kommer likvidiserande transaktioner i schweiziska franc och US-dollar inte längre att genomföras efter den 31 januari 2010.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 297,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 783,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,8 miljarder EUR till 135,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 16,8 miljarder EUR till 561 miljarder EUR. Onsdagen den 27 januari 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 58 miljarder EUR och ersattes med en ny på 63,4 miljarder EUR. Torsdagen den 28 januari 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 3,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 3,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 165,3 miljarder EUR (jämfört med 143,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 33,5 miljarder EUR för den vecka som slutade den 29 januari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,7 miljarder EUR till 219,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 193.793 −1.345
2.1 Fordringar på IMF 62.848 25
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.945 −1.370
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.273 461
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.092 697
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.092 697
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 726.311 5.391
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 64.044 5.414
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 662.159 −30
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 88 5
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 20 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.705 −1.763
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 331.188 2.341
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 33.532 1.478
7.2 Andra värdepapper 297.656 863
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.171 0
9 Övriga tillgångar 250.202 1.530
Summa tillgångar 1.877.655 7.313
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 783.544 192
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 384.802 −2.492
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 219.534 −24.687
2.2 Inlåningsfacilitet 165.261 22.188
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 442 149
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 143.563 10.563
5.1 Offentliga sektorn 135.231 10.785
5.2 Övriga skulder 8.332 −222
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.245 −771
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.718 −2.249
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.395 967
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.395 967
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 167.455 953
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.028 0
Summa skulder 1.877.655 7.313

Kontakt för media