Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 29. janvārī

2010. gada 2. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 29. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošā darījuma ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 158.7 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 27. janvāris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 823.7 mljrd. Šveices franku 817.7 mljrd. Šveices franku
2010. gada 28. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Kā tika ziņots attiecīgi 2010. gada 18. un 27. janvārī, likviditāti palielinošās operācijas Šveices frankos un ASV dolāros netiks veiktas pēc 2010. gada 31. janvāra.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 297.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 783.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.8 mljrd. euro (līdz 135.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 16.8 mljrd. euro (līdz 561 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 27. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 58 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 63.4 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 28. janvārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 3.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 165.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 143.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 29. janvārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 33.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.7 mljrd. euro (līdz 219.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 193,793 −1,345
2.1 SVF debitoru parādi 62,848 25
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,945 −1,370
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,273 461
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,092 697
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,092 697
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 726,311 5,391
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 64,044 5,414
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 662,159 −30
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 88 5
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 20 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,705 −1,763
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 331,188 2,341
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 33,532 1,478
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,656 863
8 Valdības parāds euro 36,171 0
9 Pārējie aktīvi 250,202 1,530
Kopā aktīvi 1,877,655 7,313
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 783,544 192
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 384,802 −2,492
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 219,534 −24,687
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 165,261 22,188
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 442 149
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 143,563 10,563
5.1 Saistības pret valdību 135,231 10,785
5.2 Pārējās saistības 8,332 −222
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,245 −771
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,718 −2,249
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,395 967
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,395 967
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 167,455 953
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,028 0
Kopā pasīvi 1,877,655 7,313

Kontaktinformācija presei