Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. lednu 2010

2. února 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. ledna 2010 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,4 mld. EUR na 158,7 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. ledna 2010 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 823,7 mil. CHF 817,7 mil. CHF
28. ledna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD -

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnové swapové transakce v eurech a švýcarských francích neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Jak bylo oznámeno 18. ledna a 27. ledna 2010, po 31. lednu 2010 již transakce na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích a v amerických dolarech nebudou prováděny.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 297,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 0,2 mld. EUR na 783,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,8 mld. EUR na 135,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 16,8 mld. EUR na 561 mld. EUR. Ve středu 27. ledna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 58 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 63,4 mld. EUR. Ve čtvrtek 28. ledna 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 3,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 3,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 165,3 mld. EUR (ve srovnání se 143,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 29. ledna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,5 mld. EUR na 33,5 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,7 mld. EUR na 219,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 193 793 −1 345
2.1 Pohledávky za MMF 62 848 25
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 945 −1 370
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 273 461
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 092 697
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 092 697
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 726 311 5 391
5.1 Hlavní refinanční operace 64 044 5 414
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 662 159 −30
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 88 5
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 20 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 705 −1 763
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 331 188 2 341
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 33 532 1 478
7.2 Ostatní cenné papíry 297 656 863
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 171 0
9 Ostatní aktiva 250 202 1 530
Aktiva celkem 1 877 655 7 313
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 783 544 192
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 384 802 −2 492
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 219 534 −24 687
2.2 Vkladová facilita 165 261 22 188
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 442 149
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 143 563 10 563
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 135 231 10 785
5.2 Ostatní závazky 8 332 −222
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 245 −771
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 718 −2 249
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 395 967
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 395 967
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 167 455 953
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 028 0
Pasiva celkem 1 877 655 7 313

Kontakty pro média