Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. januáru 2010

2. februára 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. januára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch zvýšila o 0,4 mld. EUR na 158,7 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. januára 2010 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 823,7 mil. CHF 817,7 mil. CHF
28. januára 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému. V súlade s oznámením z 18. januára 2010, resp. 27. januára 2010 sa operácie na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch a amerických dolároch už po 31. januári 2010 nebudú uskutočňovať.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 297,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,2 mld. EUR na 783,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 10,8 mld. EUR na 135,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 16,8 mld. EUR na 561 mld. EUR. V stredu 27. januára 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 58 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 63,4 mld. EUR. Vo štvrtok 28. januára 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 3,3 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v rovnakej hodnote.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 165,3 mld. EUR (v porovnaní so 143,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 29. januára 2010 zvýšil o 1,5 mld. EUR na 33,5 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 24,7 mld. EUR na 219,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 193 793 −1 345
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 848 25
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 945 −1 370
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 273 461
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 092 697
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 092 697
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 726 311 5 391
5.1 Hlavné refinančné operácie 64 044 5 414
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 662 159 −30
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 88 5
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 20 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 705 −1 763
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 331 188 2 341
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 33 532 1 478
7.2 Ostatné cenné papiere 297 656 863
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 171 0
9 Ostatné aktíva 250 202 1 530
Úhrn aktív 1 877 655 7 313
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 783 544 192
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 384 802 −2 492
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 219 534 −24 687
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 165 261 22 188
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 442 149
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 143 563 10 563
5.1 Verejná správa 135 231 10 785
5.2 Ostatné záväzky 8 332 −222
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 245 −771
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 718 −2 249
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 395 967
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 395 967
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 167 455 953
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 028 0
Úhrn pasív 1 877 655 7 313

Kontakt pre médiá