Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 stycznia 2009 r.

2 lutego 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 stycznia 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 158,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27 stycznia 2010 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 823,7 mld CHF 817,7 mld CHF
28 stycznia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 75 mld USD -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swapy walutowe EUR/CHF nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Jak zapowiedziano odpowiednio 18 stycznia i 27 stycznia 2010 r., po 31 stycznia 2010 r. nie będzie się już prowadzić transakcji zasilających w płynność we frankach szwajcarskich i w dolarach amerykańskich.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 297,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,2 mld euro do poziomu 783,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 10,8 mld euro do poziomu 135,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 16,8 mld euro do poziomu 561 mld euro. W środę 27 stycznia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 58 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 63,4 mld euro. W czwartek 28 stycznia 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 3,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3,3 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 165,3 mld euro (wobec 143,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 29 stycznia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 33,5 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 24,7 mld euro do poziomu 219,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 193.793 −1.345
2.1 Należności od MFW 62.848 25
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 130.945 −1.370
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.273 461
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.092 697
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.092 697
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 726.311 5.391
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 64.044 5.414
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 662.159 −30
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 88 5
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 20 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.705 −1.763
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 331.188 2.341
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 33.532 1.478
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.656 863
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.171 0
9 Pozostałe aktywa 250.202 1.530
Aktywa razem 1.877.655 7.313
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 783.544 192
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 384.802 −2.492
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 219.534 −24.687
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 165.261 22.188
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 442 149
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 143.563 10.563
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 135.231 10.785
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.332 −222
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.245 −771
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.718 −2.249
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.395 967
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.395 967
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 167.455 953
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.028 0
Pasywa razem 1.877.655 7.313

Kontakt z mediami