Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 januari 2010

2 februari 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 januari 2010 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 158,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 januari 2010 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 823,7 miljoen CHF 817,7 miljoen
28 januari 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswaps hadden geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Zoals aangekondigd op respectievelijk 18 januari en 27 januari 2010 zullen de in Zwitserse frank en Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties na 31 januari 2010 niet langer worden uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 297,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 783,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,8 miljard naar EUR 135,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 16,8 miljard naar EUR 561 miljard. Op woensdag 27 januari 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 58 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 63,4 miljard verrekend. Op donderdag 28 januari 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 3,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 3,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 165,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 143,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 29 januari 2010 met EUR 1,5 miljard naar EUR 33,5 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,7 miljard naar EUR 219,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 193.793 −1.345
2.1 Vorderingen op het IMF 62.848 25
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.945 −1.370
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.273 461
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.092 697
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.092 697
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 726.311 5.391
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 64.044 5.414
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 662.159 −30
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 88 5
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 20 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.705 −1.763
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 331.188 2.341
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 33.532 1.478
7.2 Overige waardepapieren 297.656 863
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.171 0
9 Overige activa 250.202 1.530
Totaal activa 1.877.655 7.313
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 783.544 192
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 384.802 −2.492
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 219.534 −24.687
2.2 Depositofaciliteit 165.261 22.188
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 442 149
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 143.563 10.563
5.1 Overheid 135.231 10.785
5.2 Overige verplichtingen 8.332 −222
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.245 −771
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.718 −2.249
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.395 967
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.395 967
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 167.455 953
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.028 0
Totaal passiva 1.877.655 7.313

Contactpersonen voor de media