Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. januarja 2010

2. februar 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. januarja 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter transakcije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 0,4 milijarde EUR na 158,7 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. januar 2010 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 823,7 mio CHF 817,7 mio CHF
28. januar 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Transakcija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Kot je bilo najavljeno 18. oziroma 27. januarja 2010, se operacije povečevanja likvidnosti v švicarskih frankih oziroma ameriških dolarjih po 31. januarju 2010 ne bodo več izvajale.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 297,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,2 milijarde EUR na 783,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,8 milijarde EUR na 135,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 16,8 milijarde EUR na 561 milijard EUR. V sredo, 27. januarja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 58 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 63,4 milijarde EUR. V četrtek, 28. januarja 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 3,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 3,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 165,3 milijarde EUR (v primerjavi s 143,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 29. januarja 2010, povečala za 1,5 milijarde EUR na 33,5 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 24,7 milijarde EUR na 219,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 193.793 −1.345
2.1 Terjatve do MDS 62.848 25
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.945 −1.370
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.273 461
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.092 697
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.092 697
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 726.311 5.391
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 64.044 5.414
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 662.159 −30
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 88 5
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 20 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.705 −1.763
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 331.188 2.341
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 33.532 1.478
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.656 863
8 Dolg širše države v EUR 36.171 0
9 Druga sredstva 250.202 1.530
Skupaj sredstva 1.877.655 7.313
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 783.544 192
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 384.802 −2.492
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 219.534 −24.687
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 165.261 22.188
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 442 149
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 143.563 10.563
5.1 Širša država 135.231 10.785
5.2 Druge obveznosti 8.332 −222
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.245 −771
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.718 −2.249
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.395 967
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.395 967
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 167.455 953
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.028 0
Skupaj obveznosti 1.877.655 7.313

Stiki za medije