Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. januar 2010

2. februar 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. januar 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen afspejler en centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 158,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. januar 2010 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 823,7 mio. CHF 817,7 mio.
28. januar 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. -

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Som meddelt henholdsvis den 18. og den 27. januar 2010 vil disse likviditetstilførende operationer i schweiziske franc og amerikanske dollar ikke længere blive udført efter den 31. januar 2010.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 297,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,2 mia. euro til 783,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,8 mia. euro til 135,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 16,8 mia. euro til 561 mia. euro. Onsdag den 27. januar 2010 udløb en primær markedsoperation på 58 mia. euro, og en ny på 63,4 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 28. januar 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 3,3 mia. euro, og en ny på 3,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 165,3 mia. euro (mod 143,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,5 mia. euro til 33,5 mia. euro i ugen, der sluttede den 29. januar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,7 mia. euro til 219,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 193.793 −1.345
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.848 25
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.945 −1.370
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.273 461
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.092 697
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.092 697
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 726.311 5.391
5.1 Primære markedsoperationer 64.044 5.414
5.2 Langfristede markedsoperationer 662.159 −30
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 88 5
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 20 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.705 −1.763
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 331.188 2.341
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 33.532 1.478
7.2 Andre værdipapirer 297.656 863
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.171 0
9 Andre aktiver 250.202 1.530
Aktiver i alt 1.877.655 7.313
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 783.544 192
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 384.802 −2.492
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 219.534 −24.687
2.2 Indlånsfacilitet 165.261 22.188
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 442 149
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 143.563 10.563
5.1 Offentlig forvaltning og service 135.231 10.785
5.2 Andre forpligtelser 8.332 −222
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.245 −771
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.718 −2.249
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.395 967
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.395 967
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 167.455 953
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.028 0
Passiver i alt 1.877.655 7.313

Medie- og pressehenvendelser