Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 oktober 2008

8 oktober 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 3 oktober 2008 motsvarade nettoökningen på 12,3 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen kvartalsomvärderingar. Transaktioner under veckan resulterade i en nettominskning på 157 miljoner EUR. Detta återspeglade dels försäljning av guld en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och dels att en centralbank i Eurosystemet raffinerade guldmynt och och guldtackor till finguld.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 34,9 miljarder EUR till 249,2 miljarder EUR. Förändringen var främst ett resultat av kund- och portföljtransaktioner, likvidiserande transaktioner i US-dollar och effekten av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder. Fredagen den 3 oktober 2008 förföll en likvidiserande dagslånetransaktion i US-dollar på 50 miljarder USD. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande transaktion i US-dollar på 35 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 113,1 miljarder. Av ökningen berodde 1,4 miljarder EUR på omvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 11,5 miljarder EUR till 693,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16 miljarder EUR till 71,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 56,9 miljarder EUR till 402,4 miljarder EUR. Tisdagen den 30 september 2008 förföll en refinansieringstransaktion med särskild löptid på 120 miljarder EUR. Onsdagen den 1 oktober 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 180 miljarder EUR och ersattes med en ny på 190 miljarder EUR. Fredagen den 3 oktober 2008 avvecklades en likviditetsdränerande finjusterande transaktion på 193,8 miljarder EUR, med löptid över natten.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 24,6 miljader EUR (jämfört med 6,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 38,9 miljarder EUR (jämfört med 28,1 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 62 miljarder EUR till 153,4 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 september 2008 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 627,141 EUR per fine oz.

1,4303 USD per EUR

150,47 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,0884 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 220.392 −157 12.438
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 148.623 3.852 10.363
2.1 Fordringar på IMF 9.792 79 526
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 138.831 3.773 9.837
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 132.210 23.943 5.114
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.939 −938 −165
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.939 −938 −165
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 635.117 147.806 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 189.999 9.998 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 420.519 120.003 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 24.592 17.804 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 7 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 75.502 29.094 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 113.120 404 1.432
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.448 0 −26
9 Övriga tillgångar 382.346 9.860 −2.871
Summa tillgångar 1.758.697 213.864 26.285
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 693.205 11.546 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 386.132 142.671 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 153.367 −62.026 0
2.2 Inlåningsfacilitet 38.854 10.795 0
2.3 Inlåning med fast löptid 193.844 193.844 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 67 58 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 199 −119 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 79.018 16.692 0
5.1 Offentliga sektorn 71.392 15.962 0
5.2 Övriga skulder 7.626 730 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 161.598 34.134 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.334 −960 158
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 24.970 7.613 1.289
8.1 Inlåning och övriga skulder 24.970 7.613 1.289
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.367 0 247
10 Övriga skulder 166.516 2.287 8.277
11 Värderegleringskonton 168.678 0 16.314
12 Eget kapital 71.680 0 0
Summa skulder 1.758.697 213.864 26.285

Kontakt för media