Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. říjnu 2008

8. října 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. října 2008 bylo čisté zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 12,3 mld. EUR zejména důsledkem čtvrtletního přecenění. Na základě transakcí během uvedeného týdne došlo k čistému poklesu v hodnotě 157 mil. EUR. Tento vývoj odrážel zaprvé prodej zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004) a zadruhé zpracování zlatých mincí a slitků do podoby ryzího zlata, které prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl o 34,9 mld. EUR na 249,2 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech a v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv. V pátek 3. října 2008 byla vypořádána jednodenní operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 50 mld. USD. Ve stejný den byla splatná další operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 35 mld. USD se splatností 7 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se zvýšil o 1,8 mld. EUR na 113,1 mld. EUR, přičemž částka 1,4 mld. EUR z tohoto zvýšení byla způsobena přeceněním. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 11,5 mld. EUR na 693,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 16 mld. EUR na 71,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 56,9 mld. EUR na 402,4 mld. EUR. V úterý 30. září 2008 byla vypořádána refinanční operace se zvláštní dobou trvání o objemu 120 mld. EUR. Ve středu 1. října 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 180 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 190 mld. EUR. V pátek 3. října 2008 byla vypořádána operace jemného doladění o objemu 193,8 mld. EUR s jednodenní splatností.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 24,6 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 6,8 mld. EUR), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 38,9 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 28,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 62 mld. EUR na 153,4 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. září 2008 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 627,141 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,4303 USD/EUR

JPY: 150,47 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,0884 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 392 −157 12 438
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 148 623 3 852 10 363
2.1 Pohledávky za MMF 9 792 79 526
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 138 831 3 773 9 837
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 132 210 23 943 5 114
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 939 −938 −165
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 939 −938 −165
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 635 117 147 806 0
5.1 Hlavní refinanční operace 189 999 9 998 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 420 519 120 003 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 24 592 17 804 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 7 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 75 502 29 094 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 113 120 404 1 432
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 448 0 −26
9 Ostatní aktiva 382 346 9 860 −2 871
Aktiva celkem 1 758 697 213 864 26 285
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 693 205 11 546 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 386 132 142 671 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 153 367 −62 026 0
2.2 Vkladová facilita 38 854 10 795 0
2.3 Termínované vklady 193 844 193 844 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 67 58 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 199 −119 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 79 018 16 692 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 71 392 15 962 0
5.2 Ostatní závazky 7 626 730 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 161 598 34 134 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 334 −960 158
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 24 970 7 613 1 289
8.1 Vklady a ostatní závazky 24 970 7 613 1 289
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 367 0 247
10 Ostatní pasiva 166 516 2 287 8 277
11 Účty přecenění 168 678 0 16 314
12 Kapitál a rezervní fondy 71 680 0 0
Pasiva celkem 1 758 697 213 864 26 285

Kontakty pro média